55,000 تومان

فلنج "6 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش هشت سوراخ  

34,000 تومان

فلنج "5 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش هشت سوراخ  

30,000 تومان

فلنج "4 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش هشت سوراخ  

25,000 تومان

فلنج "3 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

23,000 تومان

فلنج "1/2 2 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

21,000 تومان

فلنج "2 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

21,000 تومان

فلنج "1/2 1 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

20,000 تومان

فلنج "1/4 1 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

22,000 تومان

فلنج "1/2 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

17,000 تومان

فلنج "1 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش  

21,000 تومان

فلنج "3/4 دنده ای  PN10 غیر استاندارد یه رو تراش