45,000 تومان

فلنج "6 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

36,000 تومان

فلنج "5 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

34,000 تومان

فلنج "4 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

34,000 تومان

فلنج "3 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

32,000 تومان

فلنج "1/2 2 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

30,000 تومان

فلنج "2 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

30,000 تومان

فلنج "1/4 1 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

28,000 تومان

فلنج "1/2 1 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

22,000 تومان

فلنج "1 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

22,000 تومان

فلنج "3/4 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش

20,000 تومان

فلنج "1/2 دنده ای  PN16 استاندارد دو رو تراش