65,000 تومان

فلنج "2 ساکت class150 استاندارد دو رو تراش

60,000 تومان

فلنج "1/2 1 ساکت class150 استاندارد دو رو تراش

53,000 تومان

فلنج "1/4 1 ساکت class150 استاندارد دو رو تراش

45,000 تومان

فلنج "1 ساکت class150 استاندارد دو رو تراش

35,000 تومان

فلنج "3/4 ساکت class150 استاندارد دو رو تراش

24,000 تومان

فلنج "3/4 ساکت class150 استاندارد دو رو تراش